ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KUMA II B.V. TE WAARDENBURG

Artikel 1  Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Kuma: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kuma II B.V. als de gebruiker van deze algemene voorwaarden en als producent/leverancier van producten dan wel als verlener van diensten (het uitvoeren van reparaties).
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de gezamenlijk optredende personen (al dan niet rechtspersonen), daaronder mede begrepen rechtsopvolg(st)ers, die aan Kuma opdracht geeft/geven tot het leveren van producten en/of het uitvoeren van reparaties dan wel daarvoor een offerte vraagt/vragen.
  3. Overeenkomst: de tussen Kuma en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot het leveren van producten en/of het uitvoeren van reparaties.

Artikel 2  Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die Kuma uitbrengt en op alle overeenkomsten tussen Kuma en opdrachtgever.

2.2 Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.

2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kuma en de opdrachtgever voor de uitvoering waarvan, geheel of gedeeltelijk, derden dienen te worden betrokken.

2.4 De opdrachtgever die eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.

2.5 Afwijkingen van deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts bindend voor Kuma indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging hiervan geen beroep doen in zijn voordeel.

2.6 Kuma aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Eventuele toepassing van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden vindt slechts plaats op de desbetreffende overeenkomst.

2.7 In geval van vertaling van deze voorwaarden in een andere taal, blijft de interpretatie vanuit de Nederlandstalige versie leidend voor hetgeen partijen hebben bedoeld af te spreken.

Artikel 3  Offertes, totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

3.1 Offertes worden gedagtekend en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 De prijzen in de offertes zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt aangegeven.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand door opdracht van opdrachtgever aan Kuma tot levering van producten dan wel het uitvoeren van een reparatie, gevolgd door acceptatie daarvan door Kuma, al dan niet op basis van een door Kuma verstrekte offerte. De acceptatie door Kuma kan stilzwijgend geschieden.

3.4 Indien de opdracht tot levering aan Kuma mondeling is verstrekt en Kuma deze opdracht heeft aanvaard, worden de gegevens in de administratie van Kuma beschouwd als bepalend te zijn voor de juiste inhoud van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever tegenbewijs levert.

3.5 Wijzigingen in een overeenkomst zijn voor Kuma slechts bindend indien deze door Kuma schriftelijk dan wel per e-mail aan de opdrachtgever zijn bevestigd. De opdrachtgever kan op het ontbreken van een dergelijke bevestiging geen beroep doen in zijn voordeel.

Artikel 4  Prijzen

4.1 Tenzij anders overeengekomen gelden alle prijzen af fabriek c.q. magazijn en exclusief kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere overheidsheffingen. De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijspeil van grondstoffen, arbeid, belastingen etc.

4.3 In geval van een verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren is Kuma gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 5  Levering

5.1 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Kuma schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Kuma een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen. In geen geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op grond van vertraging in de levering geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.2 Levering geschiedt af fabriek c.q. magazijn tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Vanaf het moment van levering zijn de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.4 De opdrachtgever is verplicht de geleverde producten inclusief de verpakking terstond bij aflevering te controleren op eventuele tekorten, beschadigingen e.d., dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Kuma dat de producten ter beschikking van de opdrachtgever staan.

5.5 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van de geleverde producten en verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de (af)leveringsbon c.q. de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd, in welk geval reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

5.6 Indien namens de opdrachtgever niemand aanwezig is bij de aflevering, dient de opdrachtgever binnen twee dagen na de dag van aflevering schriftelijk dan wel per e-mail bij Kuma te reclameren indien sprake is van een tekort en/of beschadiging van de geleverde producten en verpakking, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

5.7 Indien de opdrachtgever nalatig is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering van de producten dient mee te werken, zijn de producten voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de producten voor verzending of afhalen gereed staan, ongeacht waar de producten zich op dat moment bevinden. De opdrachtgever is in dat geval naast de koopprijs en eventuele andere bijkomende kosten tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.

5.8 Kuma is gerechtigd deelleveringen te doen, die afzonderlijk mogen worden gefactureerd.

5.9 Wanneer de producten na het verstrijken van de levertijd niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de producten te zijner beschikking opgeslagen, dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6  Betaling en in gebreke blijven van de opdrachtgever

6.1 Betaling dient, zonder enige opschorting, korting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum.

6.3. Reclames met betrekking tot een factuur dienen binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk dan wel per e-mail aan Kuma te worden gericht.

6.4 Kuma is gerechtigd, indien de betaling van het door de opdrachtgever verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt begrepen.

6.5 De opdrachtgever is in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, indien hij op de vervaldag niet of niet volledig heeft betaald.

6.6 Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet of slechts gedeeltelijk betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten komen ook voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze een proceskostenveroordeling te boven gaan.

6.7 Indien de opdrachtgever hetgeen Kuma volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet tijdig betaalt, of indien Kuma gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het aan Kuma toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is Kuma gerechtigd om van de opdrachtgever vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheid te verlangen.

6.8 Kuma is te allen tijde gerechtigd de levering van producten op te schorten indien de opdrachtgever de op hem rustende betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt.

6.9 Bij annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever, ontbinding van een overeenkomst door Kuma op grond van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever daaronder begrepen, is de opdrachtgever in het geval de producten reeds afgeleverd kunnen worden een gefixeerde schadevergoeding aan Kuma verschuldigd van 50% van hetgeen de opdrachtgever bij volledige uitvoering van de overeenkomst aan Kuma zou moeten betalen en in alle andere gevallen 25% van hetgeen de opdrachtgever bij volledige uitvoering van de overeenkomst aan Kuma zou moeten betalen.

6.10 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
a. hij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. hij surséance van betaling aanvraagt;
c. ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
d.hij de bedrijfsuitoefening staakt.

6.11 In een geval als in het voorgaande lid bedoeld heeft Kuma het recht om in de gevallen sub a, b en d zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval sub c na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

Artikel 7  Overmacht

7.1 Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, defecten e.d. van machines en/of gereedschappen, het niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnatie in de aanvoer van materialen, gebrek aan grondstoffen en energie, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Kuma redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om de overeenkomst op normale wijze na te komen.

7.2 In de gevallen onder het vorige lid van dit artikel genoemd, is Kuma gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Kuma, om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die tot de overmacht geleid hebben, opgehouden hebben te bestaan.

7.3 In geval van overmacht is de opdrachtgever verplicht de reeds door Kuma verrichte (deel)leveringen en/of diensten aan Kuma te betalen.

7.4 In geval van overmacht is Kuma nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding, van welke aard of in welke vorm dan ook, aan de opdrachtgever.

Artikel 8  Aansprakelijkheid en reclames

8.1 De opdrachtgever is verplicht om gebreken aan de geleverde producten binnen acht dagen na aflevering schriftelijk dan wel per e-mail te melden aan Kuma, of, indien de gebreken niet kenbaar konden zijn op het moment van levering, binnen acht dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, dit alles op straffe van verval van rechten.

8.2 Indien de opdrachtgever aan Kuma klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde producten, dient de opdrachtgever Kuma in de gelegenheid te stellen een en ander te onderzoeken.

8.3 Het bewijs dat de afgeleverde producten niet beantwoorden aan de overeenkomst dient door de opdrachtgever geleverd te worden.

8.4 Garantie wordt door Kuma alleen verleend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of uit de wet voortvloeit.

8.5 Geringe afwijkingen bij geleverde producten met betrekking tot onder andere kleur(echtheid), aansluiting van de kleur van het product op het plantje e.d., vorm, maat, dessin, lichtdichtheid, het al dan niet open zijn van de bodemgaten, stevigheid, verpakking, geven geen reden tot afkeuring van de producten en derhalve geen recht op reclame. Een gering aantal misdrukken en geringe uitval van producten geven ook geen recht op reclame, zulks binnen redelijke tolerantienormen.

8.6 In geval van een tekortkoming aan producten waarvoor Kuma aansprakelijk is, zal Kuma voor haar rekening zorg dragen voor herstel van de gebreken dan wel vervanging van de producten, een en ander ter keuze van Kuma.

8.7 Ondeugdelijk gebruik van producten en slijtage van producten geven geen recht op reclame.

8.8 In geval van reparaties van onderdelen van machines e.d. wordt in verband met gebruik en slijtage daarvan geen enkele garantie daarop door Kuma gegeven. Reclames zijn in dat geval niet mogelijk.

8.9 Indien de opdrachtgever Kuma opdracht heeft gegeven tot de levering van een product op basis van door de opdrachtgever verstrekte specificaties, zoals bijvoorbeeld een mal of een matrijs, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Kuma verstrekte gegevens. Voor schade als gevolg van onjuiste gegevens e.d. is de opdrachtgever aansprakelijk.

8.10 Indien sprake is van levering van een product op basis van door de opdrachtgever verstrekte specificaties, zoals bijvoorbeeld een mal of een matrijs, is de opdrachtgever op eerste verzoek van Kuma verplicht een schriftelijke verklaring inhoudende dat het product voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde specificaties, aan Kuma te verstrekken. Indien de opdrachtgever hier ten onrechte niet aan voldoet, vrijwaart de opdrachtgever Kuma voor schadeclaims veroorzaakt door of verband houdende met het door Kuma geleverde product.

8.11 Aansprakelijkheid van Kuma voor directe schade door gebreken aan geleverde producten is altijd beperkt tot de dekking die haar verzekering biedt, verhoogd met een eventueel eigen risico van Kuma. Indien Kuma aansprakelijk is, maar de schade niet door de verzekering van Kuma wordt gedekt dan wel de verzekeraar van Kuma niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Kuma beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief omzetbelasting van de levering waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, zulks met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kuma dan beperkt is tot maximaal € 10.000,- (zegge tienduizend euro). Dit alles onverlet het bepaalde in art. 8.6 van deze voorwaarden.

8.12 Kuma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, omzet- en winstderving.

8.13 Kuma is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van overmacht, zoals beschreven onder artikel 7 van deze voorwaarden.

8.14 De opdrachtgever vrijwaart Kuma voor schade, die Kuma mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met door Kuma geleverde producten, daaronder mede begrepen aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in de door Kuma geleverde producten die door de opdrachtgever zijn gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

8.15 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet zijn verplichtingen te betalen conform de overeenkomst. In geval van schadeplichtigheid van Kuma jegens de opdrachtgever, is Kuma gerechtigd te verrekenen met openstaande facturen.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

9.1 Kuma blijft eigenaar van de door haar aan de opdrachtgever geleverde producten zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan.

9.2 Zolang Kuma als eigenaar van de geleverde producten dient te worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht voor zorgvuldige behandeling van de producten zorg te dragen en verplicht de opdrachtgever zich de producten niet te verpanden, over te dragen of af te geven.

9.3 In geval Kuma eigendomsrechten kan laten gelden overeenkomstig dit artikel, is Kuma door de opdrachtgever gevolmachtigd de plaats te betreden waar de producten aanwezig zijn om deze terug te nemen, zulks voor zover de opdrachtgever zeggenschap heeft over de plaats waar de producten zich bevinden. De opdrachtgever is gehouden aan het terugnemen van de producten door Kuma zijn medewerking te verlenen.

9.4 Kuma kan haar eigendomsrechten overeenkomstig dit artikel laten gelden zonder enige sommatie, ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst of wat dan ook.

9.5 De opdrachtgever is verplicht in geval de producten door hem aan derden worden doorgeleverd, het eigendomsrecht op deze producten voor te behouden en Kuma bij voorbaat al zijn rechten, welke hij jegens derden mocht hebben, in pand dan wel op enige andere wijze over te dragen voor al hetgeen Kuma van de opdrachtgever te vorderen mocht hebben.

Artikel 10  Merken en handelsnaam

10.1 Door Kuma in het verkeer gebrachte producten mogen niet dan na schriftelijke toestemming van Kuma en op nader door Kuma te stellen voorwaarden, onder merken waarop Kuma rechthebbende is en onder vermelding van de handelsnaam van Kuma, worden aangeboden of verhandeld.
10.2 Voor iedere handeling, die door de opdrachtgever in strijd met dit artikel wordt verricht, is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Kuma van € 10.000,- (zegge tienduizend euro), zulks onverminderd het recht van Kuma om daarnaast aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 11  Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuma niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst aan een ander over te dragen.

11.2 Voor iedere handeling, die door de opdrachtgever in strijd met dit artikel wordt verricht, is de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Kuma van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro), zulks onverminderd het recht van Kuma om daarnaast aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12  Geschillen en forumkeuze

12.1 Verschillen van mening tussen Kuma en de opdrachtgever zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost.

12.2 Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg wordt opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.

12.3 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen Kuma en de opdrachtgever mochten ontstaan in verband met de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de burgerlijke rechter (de kantonrechter daaronder begrepen indien deze bevoegd is) in het arrondissement waar Kuma is gevestigd.

Artikel 13  Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Overeenkomsten tussen Kuma en opdrachtgever worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn op 12 december 2014 onder nummer 14/50 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.